ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK –
Diamond Family Korlátolt Felelősségű Társaság.
 
Preambulum
 
A Nagykereskedő egészséges életmóddal kapcsolatos kiegészítőkkel (vitaminok, antioxidánsok, egyéb), súlycsökkentéssel és szépségápolási termékek kereskedelmével foglalkozik és ezen termékek elterjedését elő kívánja segíteni.
 
I. Hatály

Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a Nagykereskedő és a Forgalmazó (a továbbiakban: „Forgalmazó”) között jön létre.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a Nagykereskedőnél.

A szerződés nyelve a magyar.

A jelen ÁSZF-től csak akkor lehet eltérni, ha ebben a felek írásban kifejezetten megállapodnak.

Minden korábbi megállapodás vagy üzleti levelezés a szerződés létrejöttével hatályát veszti.
 
II. Nagykereskedő elérhetőségei, adatai
 
Cégadatok:
Cégnév: Diamond Family Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 9300 Csorna, Szeder u. 23
Cégjegyzékszám: 08-09-032715
Adószám: 29024771-2-08.
Statisztikai számjel: 29024771-4729-113-08
Közösségi adószám: HU29024771
Cégjegyzésre jogosultak: Dr. Márkus Richárd
 
Elérhetőségek:
Telefonszám: 00 36304106877
E-mail: richardmarkus.nyme@gmail.com
Levelezési cím: 9300 Csorna Szeder utca 23
 
III. Megrendelés, szállítás
 
Forgalmazó írásban legkésőbb a tárgyhót megelőző hónap 25. napjáig megrendeli a megvásárolni kívánt termékeket a Nagykereskedőtől. Írásos formaként az e-mail megrendelés is elfogadott. E-mailben történő megrendelés esetén a Nagykereskedő - amennyiben ezt bármely okból indokoltnak találja - jogosult a megrendelés postai úton kérni a megrendelés megerősítését.
 
A megrendelésnek tartalmaznia kell a Forgalmazó nevét; címét; az Termékek pontos megnevezését, mennyiségét;
 
A megrendelésekkel összefüggő felelősségi, kárveszély- és költségviselési szabályokat az FCA incoterms 2020 paritásnak megfelelően történik.
 
Amennyiben a hivatkozott FCA incoterms paritástól bármilyen okból eltér a Nagykereskedő, úgy az összes felmerülő költséget a Forgalmazó viseli.
 
A Nagykereskedő a megrendelés beérkezésétől számított 15 munkanapon belül visszaigazolja a Forgalmazó megrendelését, valamint a Forgalmazó rendelkezésére bocsátja az megrendelt termékeket a Nagykereskedő 9300 Csorna, Szeder u. 23 szám alatti telephelyén.
 
A Forgalmazó a Nagykereskedő felé leadott Megrendeléstől kizárólag annak visszaigazolásáig jogosult írásban elállni. Ezt meghaladóan a Nagykerekedő az elállás jogát kizárja.
 
A Nagykereskedő rögzítheti a Forgalmazó által minimálisan elvárt éves forgalmazási mennyiséget, amelynek teljesülését a Nagykereskedő évente jogosult ellenőrizni.
 
IV. Fizetés
 
A Forgalmazó köteles a vételárat legkésőbb 3 munkanappal az áru átvételét megelőzően a kiállított számla vagy díjbekérő ellenében kiegyenlíteni.
 
A vételár megfizetése forintban és átutalással történik a Megbízó Takarékbank Zrt. Banknál vezetett 50433986-14446168 számú számlájára.
 
V. Jogok és kötelezettségek
 
A Nagykeresdő jogosult a Forgalmazó forgalmazási területén kívüli területekre további kizárólagos vagy kizárólagosság nélküli forgalmazási szerződéseket kötni.
 
Minden egyes megrendelés ellenértékének kiegyenlítéséig a Nagykereskedő a Termékeken fenntartja tulajdonjogát.
 
A szállítás során a Termékeknek olyan csomagolással kell rendelkezniük, amely megóvja azokat normál körülmények között felmerülő sérülésektől és megfelel a mindenkor hatályos törvényi előírásoknak.
Forgalmazó köteles minden negyedév végén adatot szolgáltatni a Nagykereskedő részére az értékesített Termékek mennyiségéről.
 
Forgalmazó jogosult önmagát, mint a Termék szerződött forgalmazóját feltüntetni.
 
Forgalmazó a Termékhez hasonló terméket nem forgalmazhat.
 
VI. Webáruház
 
A Nagykereskedő webáruházat üzemeltet a www.diamondfamily.hu domain alatt (a továbbiakban: „Webáruház”).
 
A webáruházban meghatározott termékek árai eltérhetnek a Forgalmazóval kötött egyedi forgalmazói szerződésben meghatározott terméklistán szereplő termékek áraitól.
 
VII. Marketing
 
A Forgalmazó köteles a Nagykereskedő által a rendelkezésére bocsátott marketing eszközöket használni.
 
A Forgalmazó köteles minden marketingkommunikációs elem használatakor betartani az arculati kézikönyv előírásait.
 
Az arculati kézikönyv a www.diamondfamily.hu weboldal arculati kézikönyv menüpontjából tölthető le.
 
A Forgalmazó köteles marketing komunikációjában a brand tulajdonosa által rendelkezésére bocsátott fotóanyagot használni.
 
A Forgalmazó marketingfelületein jogosult a brandről megjelent online és nyomtatott sajtómegjelenéseket megosztani.
 
A Forgalmazó jogosult saját készítésű marketingkommunikációs anyagok használatára (szórólap, banner, plakát, megállító tábla, stb.)
 
Amennyiben a Nagykereskedő a Termék-kínálatát bővíti, úgy a Forgalmazó számára a bemutatja és elérhetővé teszi az új Termékeket is.
 
A Nagykereskedő köteles a Forgalmazó elérhetőségeit feltünteti a honlapján, valamint Facebook-oldalán és egyéb közösségi és internetes felületein.
 
VIII. Vegyes rendelkezések
 
Felek szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatos minden információ az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény szerinti üzleti titoknak minősül, amelyet a szerződés hatálya alatt és azt követően a felek kötelesek megőrizni. Ilyen információ harmadik személy tudomására adni kizárólag a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet. Ennek megszegéséből eredő károkért a szerződésszegő fél felelősséggel tartozik.
 
A jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült vitákat a Felek kötelesek békésen rendezni. Ennek sikertelensége esetén jogvitájuk eldöntésére a Nagykereskedő mindenkori székhelye szerint illetékes bíróságot kötik ki.
 
Szerződő felek az egymással közlendő értesítéseket e-mail útján teljesítik. Az e-mail elolvasását a címzett fél köteles visszaigazolni. Amennyiben ennek nem tesz eleget, úgy a küldő fél értesítését ajánlott postai küldeményként köteles címzetthez eljuttatni. Amennyiben a címzett a postai küldeményt nem veszi át, vagy az ismeretlen helyre költözött, vagy nem keresete jelzéssel tér vissza, úgy azt kézbesítettnek kell tekinteni.
 
Szerződő felek jelen szerződést érintő minden lényeges tényről haladéktalanul kötelesek egymást tájékoztatni és a szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködni.
 
A Webáruházban található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Nagykereskedő nem vállal felelősséget.
 
IX. Fogalmak
 
Terméklista: A Nagykereskedő kínálatában elérhető és az általa rendelkezésre bocsátott termékek listája;
 
Hasonló termék: a felhasználási célra, az árra, a minőségre tekintettel – helyettesítő termék (keresleti helyettesíthetőség);
 
Forgalmazási terület: A Nagykereskedő és a Forgalmazó által földrajzilag meghatározott értékesítési terület;
 
FCA incoterms 2020: (Free Carrier / Költségmentesen a fuvarozónak) A Nagykereskedő köteles az árut saját költségére és kockázatára a vevő által megjelölt fuvarozóhoz eljuttatni és neki fuvarozás céljára átadni;
 
Webáruház: A Nagykereskedő által üzemeltetett www. www.diamondfamily.hu domain alatti oldal;
 
Egyedi forgalmazói szerződés: A Nagykereskedő és a Forgalmazó által megkötött, a jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérő, egyedi megállapodásokat rögzítő szerződés;
 
Arculati kézikönyv: A Nagykereskedő által meghatározott kommunikációs és arculatkezelési előírásokat, irányelveket tartalmazó dokumentum;
 
Marketing Stratégia: A Nagykereskedő által meghatározott, kommunikációs és arculati, megjelenést, és az online felületek kezelésének szabályait tartalmazó kézikönyv;
 
X. Vegyes rendelkezések
 
A Felek rögzítik, hogy a Nagykereskedő a megrendelési vagy szállítási késedelemből eredő felelősséget kizárja.
A Nagykereskedőt a Forgalmazó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
A Forgalmazó kizárólagos felelőssége az, hogy a kiállításra kerülő számlához minden rá vonatkozó adatot - a valóságnak megfelelően - rögzítsen, ideértve az elírást is
 
Hatályos: 2021. 01. 22.